clubvlagwvo

   

WSV "De Oude IJssel" 

 Barend Ubbinkweg 6
 6981 EC Doesburg 
linken-8


linken-7linken-4linken-1

Regioteam Rivierengebied Jaarverslag 2021

Geplaatst op 11-04-2022  -  Categorie: Algemeen

            

Hieronder het jaarverslag van het regioteam 2021:

 

Vacatures regioteam.
Het regioteam bestaat helaas nog maar uit twee personen. In 2021 zijn de vacatures van het regioteam
naar alle verenigingen gestuurd. Ook in de contacten met verenigingen, die weer worden aangehaald,
komen de vacatures ter sprake. Helaas heeft dit nog niet geleid tot nieuwe regioteamleden.
Ondanks de minimale bezetting heeft het regioteam de belangen van de verenigingen en hun leden ook
in 2021 weer zo goed mogelijk vertegenwoordigd. Onno en Henk waren aanwezig bij vele vele overleggen
met Rijkswaterstaat, gemeenten en andere partijen. Daarnaast proberen zij de contacten met de
verenigingen aan te halen en uitwisseling van kennis tussen verenigingen te stimuleren, bijvoorbeeld door
het organiseren van regiobijeenkomsten.
In 2021 hield het regioteam zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:
Rhederlaag
De ontzanders zijn op zoek naar plekken waar nog zand kan worden weggehaald, er zullen diverse
eilandjes tijdelijk verdwijnen. Er komt een overnachtingshaven voor de beroepsvaart voor 11 schepen, plus
6 voor de Giesbeekse vloot op de Westkop. De scouting wordt daarin opgenomen. De planning was dat
dit in 2020 klaar zou zijn. Door onder andere stikstofproblemen ligt het project overnachtingshaven geheel
stil.
Er komen drie steigers voor passanten, één steiger voor schippers uit Giesbeek en een auto afzetplaats.
Het regioteam wil zoveel mogelijk plekken voor de pleziervaart realiseren.
De veiligheid van de in- en uitvaart heeft hoge prioriteit. De invaart wordt daarom breder.
In 2019 is een Intergraal Gebiedsoverleg Rhederlaag (IGOR) opgericht met als doel aanspreekpunt worden
voor Leisure Lands met een gezamenlijk standpunt.
Er wordt minder zand gewonnen dan voorzien (10% minder). De mogelijkheid voor een terugkeer van het
Lathumse strand wordt momenteel besproken.
Gat van Moorlag (Neder-Rijn)
Er is aan K3Delta een vergunning verstrekt om tot 2022 riviergrond te mogen storten in de plas conform
een bepaald profiel. Momenteel is er één meter hoger gestort en niet conform het profiel zoals de
vergunning aangeeft met als gevolg dat er bij laag water uitsluitend met geringe diepgang kan worden
gevaren. In praktijk dus een onbevaarbare plas.
Het regioteam vraagt zich af of dit zomaar kan en mag (de ontzander beroept zich op vergunning) en
wie kan handhaven. Deze vragen zijn voorgelegd aan Rijkswaterstaat en die zal er op terugkomen. Door
aanpassingen door aannemer is mogelijk vervuild slib vrijgekomen. WSV Peter Hensen laat daarom een
waterkwaliteitsmeting doen.

verslag-rivierengebied-22 Regioteam Rivierengebied - Jaarverslag 2021
Het profiel is afgelopen najaar geëgaliseerd, afronding project volgt. Het diepe gedeelte geeft nog
discussie maar hierin is WSV Peter Hensen geen partij, omdat zij geen eigenaar is, maar slechts gebruiker.
Maneswaard (Gat van Opheusden)
Er is een intentie om over circa 10 jaar de toegang naar de Nederrijn af te sluiten. K3 ontwikkelt deze
plas naar een natuurgebied, met zo mogelijk alleen zwemrecreatie. De plas ligt aan de zuidzijde van de
Nederrijn in de Gemeente Heteren, maar behoort tot het grondgebied van de Gemeente Wageningen. Er is
een actiegroep vanuit WSV Vada die probeert de lokale autorteiten te bewegen de plas open te houden,
zodat in ieder geval roeiers en kano-ers, onder andere van WSV Vada en van de Universiteit Wageningen
de plas kunnen blijven gebruiken. Wij ondersteunen deze actiegroep met raad en daad.
Renovatie stuwen en sluizen
Rijkswaterstaat heeft een aantal stuwen en sluizen in de Nederrijn en Lek gerenoveerd en overgezet
naar centrale bediening in Amerongen. Het project is nu afgerond. RWS heeft het regioteam regelmatig
op de hoogte gehouden Op deze manier kon het regioteam de stremmingen op tijd doorgeven aan de
verenigen. Er kan nu dag en nacht en ook in de weekenden geschut worden.
Randwijkse Waarden
Bij Heteren is een nieuwe uiterwaard langs de Neder- Rijn ontwikkeld. Door de zandwinning is een prachtig
nieuw recreatiegebied ontstaan. De baggerwerkzaamheden zijn afgerond en er is begonnen met de
aanleg van recreatievoorzieningen. Zo komt er onder andere een passantensteiger met 10 plekken. Het
regioteam juicht deze ontwikkelingen toe.
Vooruitblik
1. Contacten met RWS en Schuttevaer verstevigen (ook in verband met personeelsverloop).
2. We blijven het Integraal Rivier Management volgen en zonodig bijdragen.
3. Regio bijeenkomsten fysiek organiseren, met aandacht voor onder andere snel varen.
3 Regioteam Rivierengebied - Jaarverslag 2021


linken-5
linken-3linken-6linken-2