clubvlagwvo

  

WSV "De Oude IJssel" 

 Barend Ubbinkweg 6
 6981 EC Doesburg 

De Vereniging

De Watersportvereniging "De Oude IJssel" is in 1938 op 23 februari opgericht als de Zeilvereniging "De Oude IJssel".
Omdat in de loop der tijd het aantal leden met motorboten sterk groeide en de vereniging daardoor van karakter veranderde, is zij met ingang van 1 januari 1995 statutair omgezet in een watersportvereniging. Momenteel wordt zelfs onderdak geboden aan enkele individuele skiffeurs.

 

  • De WSV De Oude IJssel is aangesloten bij de KNWV/Watersportverbond.
  • Sinds 31 augustus 2013 werd de vereniging de koninklijke erepenning toegekend.
  • De havenfaciliteiten liggen in Doesburg bij het Sluizencomplex "Verloren van Themaat sr." aan de Barend Ubbinkweg en wel achter de sluis. De jachthaven ligt aan weerszijden van de Oude IJssel: Aan de Noordkant (de stadszijde) zijn een 42-tal ligplaatsen, een toiletgebouw, een jollensteiger met helling en een opslag voor kleine bootjes gelegen. Aan de Zuidkant (bij de sluis) bevinden zich een steiger met een 20-tal ligplaatsen, een botenhuis (7 à 8 ligplaatsen), een passantensteiger, een handlier voor het te waterlaten van open zeilboten, een toiletgebouw, een opvang voor de inhoud van chemische toiletten, een opvang voor bilgewater en met ingang van 1 januari 2009 ook een opvangstation voor "vuilwater".
  • Daarnaast beschikt de vereniging over een schepenberging op de vaste wal. Deze is gelegen aan de westzijde van het sluizencomplex, niet "boven" de sluis zoals de jachthaven, maar "onder" de sluis en uitgerust met een helling voor het in eigen beheer hellingen van schepen, een gecertificeerde afspuitplaats voor uit het water gehaalde schepen, een terrein voor opslag van een vijftiental schepen op de wal en een loods voor de opslag van schepen binnen. Deze loods is bedoeld voor booteigenaren die aan hun schip onderhoud, reparaties dan wel verbouwingen willen uitvoeren.
  • De vereniging is bewust niet commercieel, dat wil zeggen dat alleen leden, gezinsleden en belangstellende leden van de faciliteiten van de vereniging in de haven en van de schepenberging gebruik mogen maken.Ook de lier en de helling zijn niet beschikbaar voor derden, (de Doesburgse Brandweer en het Waterschap Rijn en IJssel uitgezonderd).
  • De vereniging kent leden, gezinsleden en belangstellende leden. Geïnteresseerden worden in eerste instantie door het bestuur al dan niet als belangstellend lid tot de vereniging toegelaten; zij hebben dezelfde rechten en plichten als de leden. Alleen hebben zij geen stemrecht en kunnen zij de ledenvergaderingen niet bijwonen. Na dat een belangstellend lid minimaal één jaar bij de vereniging aangesloten is geweest, kan het bestuur de betrokkene aan de leden voordragen als kandidaat voor het lidmaatschap.
  • De vereniging kent zelfwerkzaamheid voor leden en zowel als voor belangstellende leden die daartoe fysiek in staat zijn.
  • Degenen die om zakelijke redenen niet aan deze verplichting kunnen voldoen, betalen een "afkoopsom". Het systeem van zelfwerkzaamheid heeft een tweeledig doel, in de eerste plaats om de kosten van havengelden en schepenberging laag te houden, maar ook om de leden nauw bij de vereniging en haar faciliteiten te betrekken en betrokken te houden. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid! 

 

 

 

vereniging-7


vereniging-02


vereniging-03


vereniging-01vereniging-9


vereniging-10